warunki wynajmu

UMOWA NAJMU KWATERY

zawarta pomiędzy Gospodarzem kwatery  „ u szkota „    Aleksander Giej

Jelenia Gora 58-570 ul Mysliwska 3c lub osobami reprezentujacymi go na kwterze ,  a Najemcą wymienionym w formularzu rezerwacji o następującej treści:

1. Przedmiotem najmu jest kwatera położona w miejscowości :

Jelenia Gora 58-570 ul Mysliwska 3c skladajaca się z jednego pokoju wyposazonego w miejsce do spania dla max. dwoch osob , wraz z dostepem do wezla snitarnego ,

2. Kwatera prowadzona jest na zasadach agroturystyki i zostaje wynajęta na okres okreslony w zlozonej przez najemce a potwierdzonej przez Gospodarza rezerwacji w celu zapewnienia aktywnego wypoczynku Najemcy .

3. Gospodarz wraz z wynajęciem kwatery oferuje :

- dostęp do urzytkowania terenow rekreacyjno- zielonych, parking dla jednego auta osobowego                                                                                                                                                                                                                  

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej potwierdzenia przez obie strony i wniesienia przez Najemcę zadatku w wysokości 50 % przewidywanej opłaty za cały pobyt

Pozostała część przewidywanej należności w wysokosci 50 jej wartosci zostanie wniesiona w pierwszym dniu pobytu.

4a Opłata za pobyt dokonywana jest wylacznie przelewem na konto bankowe :

ING BANK SLASKI SA oddz. Jelenia Gora; NR.:10 1050 1155 1000 0097 1691 7282 PLN

.

Uwarunkowania najmu

 1. Umowa najmu kwatery zostaje zawarta z chwilą jej podpisania / potwierdzenia / przez obie strony i wniesienia zadatku. Jeżeli zadatek nie zostanie wniesiony w terminie.jednego dnia od daty podpisania / potwierdzenia / umowy, umowa traci moc.

 2. Gospodarz kwatery zobowiązuje się udostępnić Najemcy pomieszczenie wraz z wyposażeniem, zgodnie z postanowieniami umowy, w stanie zdatnym do umówionego użytku.

 3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać kwaterę zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może bez zgody Gospodarza podnajmować ani użyczać pomieszczeń lub miejsc noclegowych w kwaterze.

 4. Przyjmowanie gosci wymaga wczesniejszego poinformowania Gospodarza. W przypadku noclegow gosci beda naliczone dodotkowe koszty od osoby. Wynajmowana kwatera jest kwatera max.2-osobowa .

 5. Kwatera zostaje wydana Najemcy wraz z wyposażeniem, którego stan strony powinny sprawdzić w chwili przyjmowania i oddawania pomieszczeń. Najemca odpowiada materialnie za zniszczenia i nadmierne zużycie kwatery. Wszelkie braki i uszkodzenia wyposażenia kwatery Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi. Za szkody w wyposazeniu obiektu i otoczenia powstale z winy Najemcy lub jego gosci odpowiada Najemca .

 6. Najemca może od umowy odstąpić nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem pobytu, zgłaszając odstąpienie na piśmie. Jeżeli Najemca zgłosi odstąpienie później lub nie wykorzysta wynajętej kwatery, Gospodarz może dochodzić zapłaty całej opłaty za pobyt.

 7. Jeżeli Najemca nie zgłosi się w terminie 24 godzin od planowanego rozpoczęcia pobytu ani nie powiadomi Gospodarza o planowanym opóźnieniu, Gospodarz może kwaterę wynająć innej osobie. W takim przypadku Najemcy przysługuje zwrot 50 % wniesionej opłaty za okres, w którym kwatera została wynajęta.

 8. Przerwanie pobytu przez Najemcę nie zwalnia go od wniesienia całej opłaty. W sytuacjach losowych, niezależnych od Najemcy, Gospodarz może obniżyć opłatę za niewykorzystany pobyt o taką część, jaką zaoszczędzi w związku z niewykorzystaniem świadczeń.

 9. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze i jej otoczeniu jest niedozwolone .

 10. Jest niedozwolone samodzielne przygotowywanie posilkow.

 11. Gospodarz zapewnia sniadanie i ewentualnie suchy prowiant jako drugie sniadanie podczas planowanych wyjsc w gory .

 12. Gospodarz może od umowy odstąpić, bez obowiązku zwrotu Najemcy wniesionych opłat, jeżeli Najemca wykorzystuje kwaterę niezgodnie z umową lub jej przeznaczeniem lub jeżeli jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i uniemożliwia korzystanie z wypoczynku innym osobom.

 13. Na terenie kwatery palenie papierosow i uzywanie otwartego ognia jest kategorycznie zabronione

 14. Całkowita naliczona cena jest kwota brutto / wynajmujacy nie jest platnikiem WAT /.

Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy najmu i jej uwarunkowaniami i warunki te akceptuje.

Zlozenie rezerwcji pobytu jest jednoczesnie akceptacja w/w warunkow.